Governança democràtica: passar de participar a decidir!

Governança Democràtica és la participació de tots els grups d’interès interns de l’organització en la presa de decisions dels diferents àmbits.

Als grups d’interès els anomenem veus i diferenciem entre els òrgans de govern, la gerència, les persones sòcies, treballadores, voluntàries i usuàries. Identifiquem quatre àmbits elementals de la presa de decisions que van del més estrictament legal al més intangible: el societari, que correspon a la definició de la identitat, els estatuts o normatives, l’aprovació de comptes i els òrgans de govern; l’estratègic, conformat pel pla de gestió, la reflexió estratègica i l’estructura organitzativa; el treball diari i la cohesió.

En aquest any i escaig de Programa d’acompanyament a la millora de la Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya hem tingut la sort d’acompanyar tres entitats referents com són el Grup Cooperatiu TEB, l’Associació Alba i el Casal dels Infants que juntament amb altres sis han tingut la valentia d’obrir el meló de la Governança Democràtica exposant les seves organitzacions a passar per aquest exigent filtre.

Fent gala dels valors de la participació hem creat l’eina, plasmada la Guia per impulsar la Governança Democràtica conjuntament amb altres dues cooperatives prestadores de serveis: Integral i Hobest.

L’eina permet realitzar una diagnosi de l’estat de situació i obtenir un valor numèric final que mesura quant democràtica és la governança de l’organització. Per obtenir aquesta valoració s’ha creat una matriu que creua les diferents veus, amb els diferents àmbits en els quals es pot participar en qualsevol organització.

S’ha volgut crear una eina exigent: s’han ponderat els pesos específics de les diferents veus, dotant-lo del mateix pes (50%) el grup de les que per llei ja tenen accés a la presa de decisions (òrgans de govern, gerència i sòcies) amb les que no (persones treballadores, voluntàries i usuàries); l’accés a la informació no es valora positivament, sinó que es considera el mínim desitjable; es demana un quòrum mínim de persones que prenguin part en cada veu.

La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya lidera aquest projecte, creant un instrument pràctic, alhora que necessari, si volem seguir avançant i enfortint les entitats del Tercer Sector Social i en definir la condició d’empresa social.

Per acabar us deixem amb aquest bonic Vídeo Entitats amb Swing que ho exposa amb una metàfora molt ben trobada.

Brais Padín Pujoldevall
Vector5 | excel·lència i sostenibilitat