La igualtat de gènere va més enllà de la conciliació personal i laboral

El passat dos de desembre Vector5 | excel·lència i sostenibilitat vam dinamitzar en la jornada “El sentit empresarial dela igualtat en el marc de l’RSE” organitzada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

A la Jornada també hi ha participat Co-persona, Innobaix, Suara i Intress mostrant experiències i bones pràctiques sobre igualtat.

La jornada es va celebrar en el marc del “Responsabilitzem-nos” promogut per l’Ajuntamnet de l’Hospitalet. Daniela Toro, en representació de de Vector5, va contextualitzar com s’estan abordant els temes d’igualtat fent un repàs a nivell mundial, de l’estat espanyol i de Catalunya de les principals estadístiques. També es van mostrar les eines de què disposen les empreses per treballar la igualtat i quin és el plantejament des de l’RSE. Sobretot va ser una reflexió sobre la diversitat i la importància d’empoderar les dones i els col·lectius que sovint no estan representats en els òrgans de govern de les empreses.

En aquesta jornada va quedar palès que parlar d’igualtat de gènere en l’àmbit de l’empresa implica molt més que garantir el dret de a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. També implica incloure una gestió transversal en la perspectiva de la igualtat de gènere en la gestió dels recursos humans. 

El tracte desigual entre homes i dones és una realitat (bretxa salarial, sostre de vidre, la maternitat, llenguatge no sexista…). La incorporació de l’RSE en la gestió de persones ha suposat l’exigència de fer-ho de manera ètica, sostenible i responsable com imprescindible pel desenvolupament i la gestió de les empreses. 

Per tant la igualtat s’ha de considerar com un objectiu empresarial en la gestió dels Recursos Humans, mesures com la implantació del Pla d’Igualtat asseguren l’absència de procediments o polítiques discriminatòries per raó de sexe en matèria de selecció, contractació, retenció de talent femení, formació, promoció, teletreball, retribució salarial, conciliació laboral, personal, familiar i salut laboral malgrat això encara molt treball per fer.

Des de la jornada s’han proposat i s’han debatut mesures de conciliació des de l’enfocament de l’RSE que es poden agrupar en mesures de flexibilització (de la relació laboral, dels temps de treball i del lloc de treball) i prestacions socials relacionades amb la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. 

I com una companya de la jornada va comentar “Cal reflexionar sobre el terme igualtat i parlar des de la persona per optimitzar el desenvolupament professional de tota la plantilla i en especial el paper de la dona i que el gènere no quedi frenat per biaixos discriminatoris, doncs la igualtat inclou uns drets i deures compartits per tots i totes”.