Docents facilitadors per una comunitat educativa saludable

Conjuntament amb les nostres amigues i sòcies d’El Camino del Élder hem ideat i engegat un projecte de formació i acompanyament per portar la facilitació, que funciona en altres organitzacions, a les escoles i als equips docents.

Facilitació escoles

Com a equip de consultores i facilitadores especialitzades en lideratge i treball en equip portem molts anys ajudant les organitzacions a gestionar-se millor i a contribuir a què els equips treballin més col·laborativament. Ho fem abordant temes com:

  • Acollir i atendre la diversitat d’estils presents a l’equip.
  • Cuidar la salut emocional de les persones treballadores.
  • Abordar les tensions i conflictes de manera constructiva.
  • Crear espais de confiança i seguretat psicològica entre companyes.
  • Cuidar l’ambient i la cohesió de l’equip més enllà dels cafès informals.

Facilitació escoles

Tot i ser conscients que és un repte per a les escoles participants assumir el temps necessari per parar i reflexionar sobre els seus processos, insistim en la importància de dedicar temps a formar-se,  planificar  i implementar canvis en el dia a dia. Pensant en com generar un impacte major en la societat, hem decidit portar aquestes eines i coneixements al món de la docència.

ALIANÇA AMB FEDAC

Escoles FEDAC  fa temps que han començat un procés de canvi de model organitzatiu cap una cultura #TEAL terme amb el qual es coneixen el models d’organitzacions que imiten els sistemes vius.

La proposta de programa que portem encaixa molt bé amb els objectius de Fedac, ja que aporta coneixements i consciència sobre què passa quan treballem en equip des del punt de vista formal i informal i aportem eines personals i col·lectives per poder alinear-nos amb el propòsit, respondre a les necessitats de l’entorn, organitzar-nos millor i empoderar-nos com a professionals i com a equips, així com ajudar-nos a cobrir les nostres necessitats personals.

És per això que hem format una aliança i aquest any comencem amb aquest programa en 9 de les 27 escoles Fedac.

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA?

FASE 0: DIAGNOSI

Per tal d’avaluar l’impacte del programa, abans i després compartirem una enquesta que ens permetrà mesurar com és l’organització pel que fa a equips docents i com es perceben la salut relacional dels equips.

FASE 1: FORMACIÓ

Proposem una formació de 16 hores amb els coneixements i eines que considerem necessaris per començar a abordar els reptes de cada centre educatiu des d’un llenguatge i reflexió comuns.

La formació es desenvolupa amb dinàmiques vivencials, de forma molt pràctica i a partir de casos i experiències de les escoles. La teoria l’aportem després com a un complement per comprendre millor el que ens passa.

Les 16 hores estan dividides en 4 blocs temàtics:

1- Què passa quan treballem en equip?

Abordem com funcionem les persones quan treballem juntes, tant des del punt de vista formal (com estructurem i organitzem espais de treball per assolir objectius) com des d’una òptica informal o invisible (com generem xarxes d’afinitat i més o menys capacitat d’influència o adoptem papers que el grup necessita i que no sempre són els que voldríem) i com tot això que passa ens pot afectar negativament en el nostre dia a dia o, si ho coneixem i en fem un bon ús, ens pot ajudar a treballar millor i més a gust.

Facilitació escoles

2- Espais de treball efectius, inclusius i motivadors

Explorem la part visible de l’organització dels equips: els espais de treball i les reunions. Abordem, a partir de les dificultats que tenen les persones docents les seves reunions, què podem fer per millorar-les.

Facilitació escoles

3- Comunicació eficaç

Treballem alguns aspectes de la comunicació que tot i haver sentit moltes vegades no es posen a la pràctica. En aquest sentit som molt insistents en la necessitat d’iterar i reiterar com quan volem aprendre una llengua nova, i identificar el que cal per relacionar-nos de manera saludable amb la resta. Treballem l’autoescolta, escolta activa i el feedback.

Facilitació escoles

4- Gestió de la complexitat

Abordem dos temes que poden ser crítics quan treballem en equip: la gestió de les emocions i dels conflictes que tot equip viu (i que ha de viure si vol evolucionar, aprendre i acollir la diversitat de persones que el conforma).

Actualment ja hem realitzat 4 de les 5 formacions establertes a les 9 escoles Fedac.

A les formacions hi participen dues persones docents de cada línia: infantil, primària, ESO (2) i batxillerat, juntament amb les persones responsables de Recerca i Sentit de cada escola i l’equip de titularitat, un total d’unes 100 persones.

Facilitació escoles

FASE 2: ACOMPANYAMENT

La fase de l’acompanyament consisteix en identificar i triar un repte present a cada centre en relació al viatge cap al TEAL, i ajudar-los a dissenyar i implementar un pla per abordar-lo.

Acompanyarem durant 16 hores en aquest procés per assegurar que puguin abordar amb èxit el repte que s’hagin proposat. Es tracta d’aprofitar allò que han après durant el curs per millorar la salut del seu centre.

Es crearà un equip de canvi, amb les persones de cada centre que hagin fet la formació. Juntes, identificaran i triaran el repte a abordar i dissenyaran el pla d’acció.

Facilitació escoles

FASE 3: INCORPORAR CANVIS I COMPARTIR EXPERIÈNCIES

A final de curs celebrarem una jornada amb totes les persones i centres participants per poder compartir experiències i rebre feedback per part vostre.

La Direcció General d’Economia Social i Solidària de la Generalitat ha confiat en aquest projecte pilot i ens ha dotat de recursos per implementar-ho en 12 escoles durant aquest curs 2023-24, 9 de Fedac, 2 Escoles Cooperatives i un institut públic.