La gestió dels ODS en els ajuntaments: l’abordatge dels reptes globals

Després de la divulgació i la formació en ODS entre els ajuntaments de Catalunya, el proper pas és fer-ne una gestió responsable que vagi més enllà de la declaració d’intencions.

Des de la seva aprovació el passat 2015 i els constants esforços per sensibilitzar la població sobre els reptes globals, els Objectius del Desenvolupament Sostenible han esdevingut la iniciativa global més coneguda a dia d’avui. Gràcies a la seva gran acceptació i transversalitat, els ODS són considerats sense dubte la iniciativa internacional de referència que permet treballar els reptes globals del planeta en els territoris.

Tot i la popularitat que han aconseguit entre l’administració publica, podem afirmar que no tots els ens públics o altres organismes han aconseguit portar a terme la seva implementació i posterior gestió seguint el mateix ritme. Per aconseguir una gestió dels ODS excel·lent en els ens públics, proposem les següents fases:

1.- Identificació de polítiques i estratègies rellevants.

Un cop les persones responsables de la seva implementació coneixen els ODS i les seves fites, s’han de detectar les àrees més rellevants per l’ens públic, és a dir, definir les polítiques i els programes per maximitzar la contribució del territori a la consecució dels ODS.

2.- Localització i alineament amb el Pla d’Actuació Municipal.

Per garantir el treball dels ODS és necessari alinear i aconseguir la implicació dels responsables polítics i personal tècnic de l’ens local. Donada la transversalitat dels ODS, aquests no es poden gestionar com un projecte aïllat d’una sol àrea.

3.- Quantificació de la contribució als ODS.

Per quantificar i validar l’eficiència dels projectes i programes sempre s’ha de definir una bateria d’indicadors. La creació d’un quadre de comandament amb els resultats rellevants ajudarà a la correcta avaluació així com a la posterior creació del relat.

4.- Creació del relat lligat als ODS

Finalment, el relat dels ODS ha de comunicar a tots els grups d’interès de l’ens públic quin ha estat la contribució   des del territori en la consecució dels reptes globals.

Es important destacar que si bé els municipis s’han de focalitzar sobretot en les matèries més rellevants, cal que mantinguin sempre una visió transversal i holística dels ODS, fet que ha de permetre:

  • Millorar la visibilitat, reputació ilegi timitat de l’ens local en el desenvolupament sostenible.
  • Aportar coherència en les seves pràctiques i una mirada més àmplia en el discurs.
  • Aspirar a una major exemplaritat i lideratge dins l’entramat d’organitzacions que operen en el territori.

Considerant els 10 anys que ens queden per fer front als reptes globals de l’Agenda 2030, les institucions públiques estan destinant partides pressupostàries de les seves ajudes a la implementació dels ODS. Per exemple, la Diputació de Barcelona ofereix a tots els ens locals de la demarcació suport per a l’alineament de les polítiques locals amb els ODS fins al 31 de març.