Perfil de Compromís Social de La Unió (UCH)

El Perfil de Compromís Social (PCS), creat per Vector5 i la Fundació La Unió, és una eina de diagnosi que serveix perquè les entitats sanitàries i sociosanitàries avaluin la seva situació en relació a les noves exigències i tendències en el marc de la contractació publica responsable. A partir de la diagnosi, es formulen propostes per ajudar les empreses a desenvolupar les àrees de responsabilitat social, especialment per a empreses prestadores de serveis d’atenció a les persones en els aspectes que permeten anticipar-se als nous requeriments de contractació responsable.

L’eina respon a una necessitat davant l’evolució que la compra i contractació pública responsable està experimentant i la que es preveu en el futur proper, tot assegurant que la prestació de serveis per part d’empreses privades respongui a criteris d’interès general més enllà del preu/qualitat, és a dir, integrant una gestió de la Responsabilitat Social Corporativa que abordi aquelles àrees clau. El PCS és una eina de fàcil realització, econòmica i amb resultats tangibles que ajuda les empreses a millorar aspectes de l’RSC de forma contínua i anticipar-se als requeriments legals cada vegada més presents. A través de l’anàlisi dels vectors clau (social, econòmic, laboral, ambiental i bon govern) de l’organització s’identificaran aquelles àrees de risc i d’oportunitats i s’implementarà un pla de millora contínua.

L’eina integra els marcs normatius i les principals tendències en responsabilitat social i es posa a disposició de les empreses per garantir les condicions per poder desenvolupar un model de col·laboració público-privada basat en l’excel·lència social.

 

Llegiu la notícia:
Vector5 i la Fundació La Unió desenvolupen una eina per contribuir a una contractació pública responsable